• Krajské kolo Dejepisnej olympiády
    • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

    • Dňa 3. apríla 2023 sa v Leviciach konalo krajské kolo DO. Našu školu v ňom reprezentovala víťazka okresného kola Dejepisnej olympiády kategórie D (žiaci 8. ročníka) Liliana Gašparíková. Liliana sa s náročným 100-bodovým testom vysporiadala veľmi dobre a získala 81 bodov. Podarilo sa jej umiestniť na peknom 5. mieste. Od prvého miesta ju  delilo iba 10 bodov.

     Liliane blahoželáme a prajeme jej ešte veľa úspechov v ďalších súťažiach, ktoré ju ešte v tomto školskom roku čakajú.

    • Deň narcisov 2023

    • Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 20. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV.

     Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov. Partnerom zbierky sa opäť stala aj naša škola. Podporiť Ligu proti rakovine môžete dobrovoľným príspevkom.

     Zbierka sa uskutoční v priestoroch školy v čase od 8:00 do 10:30 hod. (pre žiakov a zamestnancov školy) alebo v centre obce v čase od 11:00 do 11:30 hod. (pre občanov obce).

     Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk

     Ďakujeme! 

   • TVORBA Z ODPADU – súťaž
    • TVORBA Z ODPADU – súťaž

    • Pri príležitosti DŇA ZEME vyhlasujeme súťaž o „Najzaujímavejší výrobok vytvorený z odpadového materiálu“. Hodnotí sa  nápaditosť, kreativita a využitie výrobku. Zapojiť sa môže každý, stačí priniesť výrobky vytvorené z odpadu do školy najneskôr do 21. 4. 2023 (piatok).

   • Matematická olympiáda
    • Matematická olympiáda

    • 25. januára 2023 sa v ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach konalo OK MO. Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského kola. V kategórii Z5 súťažili žiaci 5. ročníka Hana Rubaninská a Samuel Klikáč, 12. apríla 2023 v  OK MO  v kategórii Z8 riešila úlohy žiačka 8. ročníka Liliana Gašparíková, ktorá sa stala úspešnou  riešiteľkou  okresného kola  a umiestnila sa na 4. mieste. Blahoželáme!

   • Mapa môjho budúceho sveta
    • Mapa môjho budúceho sveta

    • Na hodinách výtvarnej výchovy v 5. - 9. ročníku sme tvorili práce na tému Mapa môjho budúceho sveta, ktorá je tento školský rok témou umelecko-kartografickej súťaže DETSKÁ MAPA SVETA vyhlásenou Kartografickou spoločnosťou SR a Geografickým ústavom SAV. Do súťaže zasielame výtvarné práce Laury Halásovej (6. r.), Viktórii Benčekovej (6. r.), Zary Drexlerovej (7. r.), Andrey Solárovej (7. r.), Veroniky Minárovej (7. r.) a Anetty Šabovej (9. r.). Držíme palce!

   • Geografická olympiáda
    • Geografická olympiáda

    • Geografická olympiáda je určená pre žiakov základných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. V našej škole sa úspešnými riešiteľkami školského kola geografickej olympiády stali 3  žiačky - Liliana Gašparíková, Laura Kováčová a Alica Juríková a postúpili do okresného kola. Dňa 31. marca 2023 reprezentovali našu školu v okresnom kole v ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach. V kategórii určenej pre žiakov 8. - 9. ročníka súťažilo 25 žiakov. Súťaž pozostávala z vedomostného testu, práci s mapou a regionálnej geografii. Najlepšie umiestnenie v okresnom kole dosiahla Liliana Gašparíková, ktorá sa umiestnila na 6. mieste.

   • Biologická olympiáda kat. D (6. - 7. r.)
    • Biologická olympiáda kat. D (6. - 7. r.)

    • 24. marca 2023 sa konalo školské kolo biologickej olympiády kat. D, ktorá je určená pre žiakov 6. - 7. ročníka. Do súťaže sa zapojilo 8 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali Viktória Benčeková, Timotej Pavelka, Maximilián Ivanič a Sára Minárová. V okresnom kole nás budú reprezentovať Viktória Benčeková a Timotej Pavelka.  Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

   • Vesmír očami detí
    • Vesmír očami detí

    • Po vyhodnotení krajského kola súťaže "Vesmír očami detí" v III. kategórii (žiaci 7. - 9. r.) do celoslovenského kola postúpila výtvarná  práca žiačky našej školy Alice Juríkovej.  

   • Pytagoriáda
    • Pytagoriáda

    • 7. a 8. decembra 2022 sa do najobľúbenejšej matematickej súťaže Pytagoriáda zapojilo 34 žiakov 3. – 8. ročníka našej školy. Úspešní riešitelia školského kola - Filip Fides (3. ročník), Jakub Krajčovič (3. ročník), Nela Minárová (4. ročník), Teodor Filipčík (4. ročník), Hana Rubaninská (5. ročník), Liliana Gašparíková (8. ročník), Liliana Ciroková (8. ročník) postúpili do okresnéko kola, ktoré sa konalo 20. a 21. marca 2023  v ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach. Úspešní riešitelia okresného kola: v kategórii P3 sa stal Filip Fides, v kategórii P8 Liliana Gašparíková, ktorá sa umiestnila na 5. mieste.

     Ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Krajské kolo biologickej olympiády kat. C (8. - 9. r.)
    • Krajské kolo biologickej olympiády kat. C (8. - 9. r.)

    • Dňa 17. marca 2023 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii C. Našu školu reprezentovala víťazka okresného kola Liliana Gašparíková (8. r.). V teoreticko-praktickej časti ukázala porote, že jej vedomosti z oblasti biológie sú na  vynikajúcej úrovni a  stala sa úspešnou riešiteľkou. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a  želáme veľa ďalších úspechov. 

   • Jazykový kvet 2023
    • Jazykový kvet 2023

    • Po dlhom období sme sa opäť zapojili do súťaže Jazykový kvet. Je to súťaž v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali traja žiaci: Nera Valašíková zo 4.triedy s básňou od Judith Viorst Mother doesn´t want a dog, Patrik Kliský zo 7.triedy s básňou od Jo Hirajo s názvom Remember a Zara Drexlerová zo 7.triedy, ktorá súťažila s vlastnou tvorbou- Love Circle, v kategórii monodráma. Aj keď sa nám tento rok nepodarilo postúpiť do krajského finále, nezúfame, a už teraz sa tešíme na budúci ročník tejto veľmi inšpiratívnej súťaže. Všetkým trom súťažiacim úprimne ďakujeme za účasť.

     Súťažné príspevky:

     https://youtu.be/p3q7Ul-zO6Q

     https://youtu.be/3uSLiH-w0es

     https://youtu.be/ZGOQW8DKT6k

      

   • OBEDY ZADARMO od 1. 5. 2023 pre žiakov
    • OBEDY ZADARMO od 1. 5. 2023 pre žiakov

    • Nárok na dotáciu má každý žiak ZŠ:

     • ktorého zákonný zástupca požiada o dotáciu na stravovanie
     • je prítomný na vyučovaní
     • odoberie obed

     Žiadosť treba vyplniť do 31. 3. 2023.

     V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

     Nárok na dotáciu na obedy má aj žiak, ktorý má špecifické potreby na stravovanie a nemôže konzumovať stravu v ŠJ. Zákonný zástupca tohto žiaka tak isto musí požiadať o dotáciu a predložiť ZŠ doklad od lekára špecialistu, že jeho dieťa nemôže konzumovať stravu pripravenú v ŠJ.

     Dotácia bude vyplatená zriaďovateľom zákonnému zástupcovi žiaka.

     V prípade, že sa vaše dieťa v školskej jedálni nestravovalo, je zároveň potrebné, požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov, je potrebné vyplniť zápisný lístok stravníka.

     Dotácia na stravu sa od 1. 5. 2023 bude poskytovať v sume:

     2,10 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni

     2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni

     V prípade, že žiak nebude na vyučovaní a nebude včas odhlásený, zákonný zástupca je povinný uhradiť celú výšku stravného.

     V prípade, že žiak nie je načas odhlásený, 24 hod. vopred, najneskoršie do 14 hod., má zákonný zástupca prvý deň neprítomnosti právo odobrať obed do vlastných nádob a dieťa na ďalšie dni má odhlásiť. 

     Zároveň je potrebné, aby žiaci prihlásení na dotované obedy mali do 30. 4. 2023 uhradené všetky predpísané platby a prípadné nedoplatky na stravnom.

   • Biblická olympiáda
    • Biblická olympiáda

    • V tomto školskom roku sme sa zapojili do vedomostnej súťaže, ktorej cieľom je vychovávať žiakov k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom bolo čítanie vybraných biblických kníh Starého a Nového zákona. Podobne ako vo výtvarnej biblickej súťaži aj tu sme sa v triednych kolách zamerali na príbeh kráľovnej Ester, s ktorou mali spoločnú tému: Odvaha a dôvera v Boha. Po prečítaní textu, sledovaní ukážok hraného a animovaného filmu riešili žiaci rôzne typy zadaní: testové úlohy, určovanie súradníc, dopĺňanie chýbajúcich slov, analýza ilustrácií, zoraďovanie deja v časovo-logickej postupnosti. Víťazmi triednych kôl sa stali:

     4. ročník: Diana Kováčová; Teodor Filipčík, Martin Garaj

     5. ročník: Hana Rubaninská, Samuel Klikáč, Richard Krajmer

     6. ročník: Timotej Pavelka, Nina Líšková, Matúš Solčiansky

     7. ročník: Andrea Solárová, Zara Drexlerová, Adam Minár

     8. ročník: Liliana Gašparíková, Zuzana Garajová, Laura Kováčová

     9. ročník: Anetta Šabová, Alica Juríková

     Najúspešnejšou trojicou boli žiaci s najvyššou percentuálnou úspešnosťou: Liliana Gašparíková (1. m.), Anetta Šabová (2. m.), Alica Juríková (3. m.).

   • Biblia očami detí a mládeže
    • Biblia očami detí a mládeže

    • V tomto školskom roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Levoči. Jej cieľom je podporiť nápaditosť a originálnosť vnímania života biblických postáv a privádzať žiakov k poznávaniu Biblie a záujmu o ňu. Predmetom bolo čítanie vybraných biblických kníh Starého a Nového zákona a následné zobrazenie. My sme sa zamerali na príbeh kráľovnej Ester. Žiaci stvárňovali tému: Odvaha a dôvera v Boha. Víťazné výkresy zo školského kola, ktoré posielame do diecézneho/krajského kola, sú práce z:

     3. kategórie: Dorota Kukučková (4. roč.)

     4. kategórie:  Hana Rubaninská (5. roč.), Timotej Pavelka (6. roč.)

     5. kategórie: Zuzana Garajová (8. roč.), Zara Drexlerová (7. roč.), Anetta Šabová (9. roč.)

     8. kategórie: Štefan Kováč (9. roč.).

     Štefan Kováč získal v diecéznom/krajskom kole CENU POROTY

     Blahoželáme!

   • Olympijský odznak všestrannosti
    • Olympijský odznak všestrannosti

    • Krajské kolo Levice

     Citius Altius Fortius - Rýchlejšie vyššie silnejšie

     V duchu olympijského hesla a v duchu fair play sme 14. 3. 2023 reprezentovali našu školu na krajskom kole olympijského odznaku všestrannosti v športovej hale v Leviciach. Do krajského kola sa mohla prihlásiť každá škola Nitrianskeho kraja, ktorá sa zapojila školským kolom do celoslovenského merania. 

     Na dráhe zručnosti sme sa popasovali s preskokmi cez prekážky, podliezaním, preliezaním, prenášaním ťažkých lôpt, preskokmi cez švihadlo. V konkurencii 30 škôl sa nám nepodarilo prebojovať do finále.

     Našu školu reprezentovali Bianka Melencová, Matúš Solčiansky, Andrea Solárová, Michal Csajka, Laura Kováčová, Adrian Minár, Kaila Sukeníková, Jakub Csajka.

   • Vesmír očami detí - výtvarná súťaž
    • Vesmír očami detí - výtvarná súťaž

    • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí", ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s centrami voľného času.  Do okresného  kola postúpili výtvarné práce, ktoré namaľovali: Monika Ondrejmišková a  Samuel Minár z 1. r., Ivo Rubaninský a Dominik Nipča z 2. r., Sebastián Gregor a Filip Minár z 3. r., Katarína Fidesová, Martina Garaj, Dorota Kukučková a Diana Kováčová zo 4. r., Simona Šabová z 5. r., Bianka Melencová a Laura Halásová zo 6. r., Karin Hlavatá, Veronika Minárová a Zara Drexlerová zo 7. r., Zuzana Garajová z 8. r., Alex Petrovič, Anetta Šabová a Alica Juríková z 9. r.. 

      

      

     • Tretie miesto v celoslovenskom kole Woca Bee

      Po úžasnom výkone v krajskom kole, kde všetky naše triedy 7.,8. a 9. ročníka postúpili do celoslovenského kola, sme sa v dňoch 22. a 23. novembra snažli zo všetkých síl bojovať o prvé priečky. A podarilo sa! Žiaci 8.triedy si vybojovali úžasné tretie miesto v celoslovenskom finále Woca Bee a vyhrali pre našu školu príspevok na modernizáciu v hodnote 1000 Eur. Ich denný priemer woca pointov predstavoval úžasných 10 331 bodov. Žiaci 9.triedy sa umiestnili na 4.mieste a žiaci 7.triedy na 8. mieste. Do súťaže sa celkovo zapojilo 2930 tried z celého Slovenska,a preto nás veľmi teší toto víťazstvo. Náš boj ale nekončí. Keďže sme sa umiestnili v top 3 na Slovensku, v dňoch 28. a 29.11. nás čaka medzinárodné finále, kde si svoje sily zmeriame so žiakmi z krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Španielsko a Francúzsko. Držíme našim žiakom palce a srdečne im gratulujeme

     • Technická olympiáda

      Okresné kolo

      Dňa 23. 11. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach. Zo školského kola postúpili úspešní riešitelia: Adrian Minár z 9. ročníka, Patrik Kliský z 8. ročníka a Adrián Minár zo 7. ročníka. Teoretický test dal zabrať všetkým zúčastneným. V praktickej časti sa žiaci popasovali s výrobou strúhadla na ceruzky v kategórii B a v kategórii A pracovali aj s k kovom a vyrábali špachtľu. Nepodarilo sa nám umiestniť na popredných miestach, ale získali sme nové skúsenosti a rozšírili si obzory. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy.

     • Bubnovačka

      Aby bolo deti lepšie. Ticho deti pred násilím neochráni!

      ABY BOLO DETI POČUŤ, DNES BUBNUJEME!" znelo chodbami našej školy v pondelok 20. 11. 2023. Zapojili sme sa do česko - slovenskej akcie s názvom Bubnovačka. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Bubnovaním sme upozornili na to, že hlas detí je dôležitý. Žiaci bubnovali na všetkom možnom. Priniesli si hrnce, plechovky, varechy, plastové fľaše, termosky, plastové vedierka....

     • Bubnovačka

      "Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“. Z podujatia realizovaného v Nitre v roku 2014 sa rokmi zmenilo už na celoslovenské, od roku 2021 sa do kampane pripojili aj inštitúcie z ČIech. Hlavnou myšlienkou podujatia je upozorniť na potrebu ochrany detí pred násilím, na práva detí a na dôležitosť vypočutia ich hlasu.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 6. 12. 2023
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje