• Odhlasovanie stravy na tel.č. 0948/101180

    • Žiak má nárok na obed iba vtedy, ak je prítomný na vyučovaní !       

     Prihlasovanie stravy

     Stravník sa na stravu prihlasuje len na základe riadne vyplnenej a zákonným zástupcom podpísanej  " Prihlášky na stravovanie" a vopredn zaplateného stravného na príslušný mesiac. Stravník je prihlásený na celý mesiac, pokiaľ nie je písomne dohodnutá zmena. V prihláške sú zakotvené všetky podmienky stravovania a povinnosti stravníka a jeho zákonneho zástupcu.

      

     Odhlasovanie stravy

     Časové vymedzenie na odhlasovanie zo stravy je  24,oo hod vopred, najneskoršie do 14.oo hod

      len na číslo ŠKOLSKEJ JEDÁLNE   tel. č. 0948/101180 ( 0915/731084).

     Časové vymedzenie na  odhlasovanie je z dôvodu dodržiavania Zásad správnej výrobnej praxe (HACCP) a dodržiavania správnej evidencie surovín na základe vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania !

     Preto nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. V prvý deň choroby stravníka je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.00 do 11.40 hod.Strava bude vydaná  zákonnému zástupcovi ., a to iba v prvý deň ochorenia dieťaťa, pokiaľ ho nebolo možné včas zo stravy odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

     ÚHRADA STRAVNÉHO

     Rodič je povinný uhradiť stravné v zmysle platných predpisov pre školské stravovanie a Všeobecne záväzného nariadenia Obce OBYCE č.3/2022 platného od 01.01.2023 a to do 5 dňa v mesiaci po obdržaní šeku. V prípade, že stravné nebude uhradené v termíne, rodič bude vyzvaný na úhradu a ak stravné po tejto výzve nebude pripísané na účet ŠJ do 4.dňa nasledujúceho mesiaca, tzn. v lehote 14 dní, dieťa bude vylúčené zo stravovania do doby, pokiaľ nebudú všetky nedoplatky uhradené !

     VÝŠKA PRÍSPEVKU na nákup potravín na výrobu jedného jedla MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.1.2023 zverejnilo nové finančné pásma.

     Podľa VZN Obce OBYCE č.3/2022 bolo stanovené 2 finančné pásmo :

     a) Materská škola - stravníci od 2 - 6 rokov

     celodenný popatok     1,90 EUR

     - desiata       0,45 €

     - obed           1,10 €

     - olovrant       0,35 €

     b) základná škola - stravníci od 6 - 11 rokov

     obed            1,50 €

     c) základná škola - stravníci od 11 -15 rokov

     -obed             1,70 €

     Výroba jedál pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa FP   B  podľa vekovej kategórie 15 - 19 ročných

     - obed             2,20 €   +  réžia 2,00  ˇ= úhrada za obed  4,20 EUR

     Podľa VZN Obce OBYCE č.3/2022 platného od 1.1.2023 Zákonný zástupca žiaka Základnej školy ako aj MŠ prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,00 € na jedného stravníka mesačne

     Všetky otázky ohľadom výšky stravného je potrebné konzultovať s vedúcou ŠJ osobne, telefonicky alebo e-mailom. sj.obyce@gmail.com, 

     Vyúčtovanie preplatkov

     1. Preplatky na stravnom vzniknuté odhláškami zo stravovania sa počas dochádzky žiakov do školy, odpočítajú z výšky stravného na nasledujúci mesiac. Na konci školského roka sa prevádzajú na mesiac september.

     2. Každý stravník, ktorý ukončí dochádzku do ZŠ, alebo ukončí stravovanie, požiada o vrátenie preplatku za stravné.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje