• Vzory tlačív

    •  

     Informácie a tlačivá pre rodičov

     Legislatíva: Zákon 245/2008: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/z245_2008.pdf,

     1) Neprítomnosť žiaka na vyučovaní (§144 zákona 245/2008, Školský poriadok Základnej školy, Školská 289, Obyce)
        - rodič nahlási chýbanie dieťaťa bezodkladne triednemu učiteľovi - tel. 037 6332204, email.: obycezs@gmail.com alebo osobne  

        - ak žiak vymešká  viac ako 30 % z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, môže mu  byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.

     2) Prihlásenie žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (zápis) (§20 zákona 245/2008)
      Na stiahnutie:     protokolozapise.doc                                                                                                                                                                                                                   Info: Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (zápis). Termín zápisu je stanovený vo VZN obce Obyce na  druhý aprílový týždeň  - streda od 15.00 do 17.00 hod.,  je oznámený miestnym rozhlasom, prostredníctvom internetovej stránky školy a plagátom v  materskej škole. Súčasťou zápisu je Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka, ktorý obdržia rodičia pri zápise, ale môžu si ho stiahnuť a priniesť vypísaný.

     3) Prestup žiaka z inej základnej školy do našej školy (§31 zákona 245/2008)
     Na stiahnutie: prihlasenie_ziaka_do_skoly.docx

      Info: V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.

     4) Oslobodenie žiaka od vyučovania predmetu (§31 zákona 245/2008)
     Na stiahnutie: ziadost_o_oslobodenie_z_TSV(1)(2).docx

     Info: Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučenia praktického lekára pre deti a dorast môže riaditeľ základnej školy zo zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť; v rozhodnutí určí náhradný spôsob vzdelávania žiaka v čase vyučovania tohto predmetu. Ak je vyučovací predmet zaradený ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť žiak so súhlasom zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania bez náhrady.

     5) Štúdium žiaka v zahraničí (§23 písm. b) zákona 245/2008)
     Na stiahnutie: povolenie_vzdelavat_sa_v_zahranici.docx

     Info: Riaditeľ školy rozhoduje o povolení vzdelávania v školách mimo územia SR na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť obsahuje: meno, priezvisko a bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať. Škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu učebnice a pracovné zošity. Žiak vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy (vždy slovenský jazyk a podľa ročníka časti predmetov obsahujúce tematické celky o Slovensku - spravidla vlastiveda, dejepis, geografia), v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. Naskenovanú žiadosť môžu rodičia poslať aj e-mailom na obycezs@gmail.com.

     6) Prestup žiaka z našej školy do inej základnej školy (§31 zákona 245/2008)
     Ak sa rodičia sťahujú do iného mesta, prosíme ich, aby o odchode žiaka zo školy informovali triedneho učiteľa a uviedli školu, do ktorej je žiak prijatý. Žiak odovzdá triednemu učiteľovi učebnice. Ak žiak prišiel do školy s učebnicami - tieto si ponecháva a neodovzdáva ich. Nie je potrebné vypĺňať žiadne tlačivo, len podpísať odhlásenie žiaka.

     7) Žiadosť o individuálnu integráciu dieťaťa v bežnej triede ZŠ (§ 2 zákona 245/2008)

     Na stiahnutie: integracia_-_ziadost.docx

     Zákonný zástupca môže požiadať o  individuálnu integráciu svojho dieťaťa v bežnej triede ZŠ  na základe priloženej žiadosti a písomného vyjadrenia zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva / pedagogicko-psychologickej poradne.

     8) Vzor ospravedlnenia

     ospravedlnenie.doc

     9)Žiadosť o oslobodenie od uhrádzania mesačného  príspevku - ŠKD 

     Ziadost_znizenie_odpustenie_prispevku_SKD.doc

     Ziadost_znizenie_odpustenie_prispevku_SKD.pdf

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje