Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia
 • Medzinárodný deň školských knižníc

  V posledný októbrový pondelok sa v našej škole udomácnil Jozef Gregor Tajovský. Starší žiaci sa s menom tohto slovenského spisovateľa stretli už na hodinách literárnej výchovy, spoznali ho aj prostredníctvom nedávnej exkurzie v jeho rodnej obci. 28. októbra si tieto spomienky oživili pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa niesol v duchu 145. výročia jeho narodenia. Nezaostávali ani žiaci prvého stupňa. Vďaka zážitkovým aktivitám sa takisto oboznámili s jeho životom i tvorbou a pridali sa riešením zábavných úloh k žiakom druhého stupňa – zatancovali si odzemok, vypletali drôtikmi rámiky do včelieho úľa, životopisné údaje využívali pri veselej matematike, hrali pohybové hry na hodiny či usilovné včielky, počúvali rozhlasovú hru „Prvé hodinky“, výtvarne zobrazovali svojich starých rodičov, písali denník, ale aj skladali rozstrihané texty modlitieb do súvislých textov a vypracovávali úlohy podporujúce čítanie s porozumením. Zistili tak, že Jozef Gregor Tajovský bol nielen výnimočný spisovateľ, ale hlavne citlivá, vnímavá osobnosť, ktorá nás môže inšpirovať k životu naplnenému radosťou.     

 • Testovanie 5 - 2019

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - Testovanie 5-2019,  sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.  Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2019 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2019 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.

  Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro

  Nepovolené pomôcky:  pravítka,  kalkulačky, zošity, učebnice a iná literatúra – matematika, výpisky, učebnice, študijné materiály – vyučovací jazyk

   Informácie o Testovaní 5-2019 sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2019-2020?componentId=1619?newsId=112.

 • Záložka do knihy spája školy

  Aj tento rok sa naša škola  zapojila do projektu “Záložka do knihy spája školy“, ktorého téma bola List za listom - baví ma čítať.  Cieľom tohto česko-slovenského projektu je zhotovenie záložiek do kníh rôznou technikou a tie potom putujú do pridelenej partnerskej školy. V tomto školskom roku ňou bola ZŠ s MŠ Tisá z Českej republiky. Záložky vyrábali žiaci 1.- 9. ročníka.  Strihali, kreslili, lepili, skladali... Žiaci zapojili svoju fantáziu a predstavivosť. Inšpirovali sa hlavne prečítanými knihami, rozprávkami z vyučovacej hodiny, ako aj z kníh so svojej a školskej knižnice.  Spolu vyrobili viac než 160 záložiek, ktoré sme 23.októbra 2019 odoslali žiakom do partnerskej školy. Okrem záložiek sme odoslali aj slohové práce a projekty našich žiakov, propagačné materiály o našej obci a listy, ktoré napísali naši žiaci pre nových kamarátov. Veríme, že sa žiakom z partnerskej školy budú naše záložky páčiť.

  http://www.spgk.sk/?10-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly

   

 • Jesenné prázdniny
 • Svetový deň zvierat

  V piatok 4.  októbra 2019 sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň zvierat nevšedným podujatím. Žiaci  si priniesli do školy svojich domácich miláčikov a chodba  našej školy sa premenila na MINIZOO. O tom, že sa naši žiaci o svoje zvieratká vedia dobre postarať, sme sa mohli presvedčiť na vlastné oči. Na výstavke sme mohli obdivovať mnoho zvieratiek, škrečky, africké slimáky, korytnačky, rybičky, činčily či  mnohé ďalšie exotické zvieratá. Prekvapili nás i zaujímavé informácie, ktorými nás naši žiaci – chovatelia zahrnuli.

  Ďakujeme všetkým našim žiakom, ktorí nám prezentovali svoje zvieratko a potešili tým ostatných žiakov školy.

   

 • 16.október - Svetový deň výživy

  Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa aj tento rok v našej škole uskutočnila ochutnávka zdravých potravín. Zapojili sa do nej žiaci všetkých tried a počas veľkej prestávky si urobili v triedach piknik. Stoly sa prehýbali množstvom zdravých potravín. Nechýbali  ovocie, zelenina, domáce nátierky, zdravé varianty koláčikov a sladkostí.

 • Exkurzia Banská Bystrica-Tajov-Kalište

  V utorok 8. októbra 2019 sa žiaci 2.stupňa zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Banskej Bystrice. Priamo v Banskej Bystrici si prezreli exponáty v Múzeu Slovenského národného povstania a vypočuli zaujímavý výklad o tejto významnej historickej udalosti, ktorá sa pričinila o to, že Slovensko sa po 2.svetovej vojne mohlo hrdo postaviť na stranu víťazov. Potom naše kroky smerovali do rodného domu Jozefa Gregora Tajovského, významného predstaviteľa slovenského realizmu. Okrem informácií o tejto významnej postave slovenskej literatúry sa žiaci dozvedeli aj zaujímavosti zo života Jozefa Murgaša, vynálezcu bezdrôtovej telegrafie. Nakoniec sme navštívili národnú kultúrnu pamiatku Kalište, obec vypálenú na konci druhej svetovej vojny nacistami.

  Veríme, že všetko, čo mali možnosť naši žiaci vidieť a počuť počas tejto exkurzie, v nich zanechá pevnú a nezmazateľnú stopu a prispeje k tomu, aby sa už v budúcnosti nič podobné nezopakovalo... veď nenadarmo sa hovorí: "Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť."

 • Zber papiera
 • Jesenné aranžovanie

  Dňa 26. septembra 2019 sa interiér našej ZŠ premenil na veľkú tvorivú dielňu. 38 žiakov 1. - 7. ročníka sa zapojilo do jesenného aranžovania. Pestrú jesennú úrodu zo záhrad a lesa pretvárali na lesné zvieratká, vodných živočíchov, hmyz, rozprávkové bytosti, filmové postavičky, strašidlá, planétu Zem. Pri tvorení a pretváraní zapojili svoj dôvtip, kreativitu, fantáziu a predovšetkým zručnosť. 

  Žiaci súťažili v kategórií jednotlivcov a v skupinkách.

  V kategórií jednotlivcov získali umiestnenie:

  1. miesto:            Laura Kováčová        (5. roč.)  - Halloweenský dom

  2. miesto:             Viktória Benčeková   (3. roč.) - Sovička Lujzička

  3. miesto:             Samuel Klikáč           (2. roč.) - Ježko

   

  V kategórií skupiniek získali umiestnenie:

  1. miesto:           Andrej, Michal a Jakub Csajkoví      (2., 4., 6.roč.) - Začarovaný les

  2. miesto:           Natália Chladná, Sabína Melencová (7. roč.) - Jesenní parťáci

                             Martin Garaj (1. roč.), Zuzana Garajová (5. roč.) - Frankenstein a naštvaní ježkovia

  3. miesto:           Erik Ivanička (3. roč.), Ema Ivaničková (5. roč.) - Planéta Zem

   

  Všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov. 

   

   

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Ponuka krúžkov v šk. r. 2019/2020
 • Slávnostné otvorenie šk. r. 2019/2020
 • Zoznam pomôcok - šk. r. 2019/2020
 • Ukončenie školského roka 2018/2019

  Slávnostná svätá omša pri príležitosti ukončenia šk.roka 2018/2019 bude v piatok o 8:00 hod. v miestnom kostole a slávnostné ukončenie v areáli školy o 9:00 hod.

 • Plavecký výcvik

  Posledný májový týždeň t. j. 27. mája - 31. mája 2019  žiačky 6. ročníka a žiaci 7. ročníka absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik v Štúrove na termálnom kúpalisku "Vadaš". Zdokonaľovali sa v plaveckých štýloch kraul, prsia, znak,  skoky do vody z mostíka, štartová obrátka a záchrana topiaceho. Všetkým plavcom sa darilo veľmi dobre. Pravidelným niekoľko hodinovým plávaním sa snažili odstraňovať drobné nedostatky v jednotlivých štýloch. Okrem plávania sa hrali rôzne súťaživé hry vo vode a využívali aj  vodné atrakcie, kde si mohli vyskúšať silu, obratnosť a vytrvalosť. Voľné chviľky žiaci trávili spoznávaním mestečka, prechádzkami k najväčšej rieke Slovenska - Dunaju, odkiaľ bol nádherný pohľad na baziliku sv. Štefana, ktorá sa nachádza v Maďarsku - Ostrihome.

 • Objavujeme čaro chémie

  Žiačky 8. roč. Olívia Rubaninská a Stella Strečková sa zapojili do 4. ročníka celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie.  Do súťaže bolo poslaných 52 prác, ktoré boli rozdelené do troch kategórií podľa ročníkov. Do I. kategórie boli zaradené práce žiakov 6. a 7. ročníka, do II. práce žiakov 8. ročníka a v III. kategórii súťažili žiaci 9. roč.  Do  II. kategórie bolo zaradených 17 prác. Naše žiačky v tejto kategórii s prácou Hasenie plameňa oxidom uhličitým získali 3. miesto.

  V postupujúcich prácach porota hodnotila: opis pokusu, motiváciu, vlastnú realizáciu pokusu, záver, bezpečnosť pri práci, fotodokumentáciu, celkový dojem.

  Diplomy a ocenenia pre žiačky prevzala p. uč. Šabová od predsedníčky odbornej poroty -  RNDr. Heleny Vicenovej na 7. národnej konferencii učiteľov chémie v Ružomberku.

 • Výsledky Testovania 9 - 2019

  Oficiálne testovanie T9 sa na našej škole uskutočnilo v stredu 3. apríla 2019. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov z 9. ročníka a sme veľmi radi, že naši žiaci dosiahli výrazne lepšie výsledky ako je národný priemer SR.

  Výsledky našej školy v T9:

  MAT

  Maximálny počet bodov v teste 30

  Priemerný počet bodov školy 24,9

  Priemerný počet bodov v rámci SR 18,9

  Priemerná úspešnosť školy 83,0 %

  Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer 63,1 %

  Rozdiel v priemernej úspešnosti 19,9 %

  SJL

  Maximálny počet bodov v teste 30

  Priemerný počet bodov školy 21,1

  Priemerný počet bodov v rámci SR 18,7

  Priemerná úspešnosť školy 70,3 %

  Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer 62,3 %

  Rozdiel v priemernej úspešnosti 8,0 %

 • ZBER PAPIERA
 • Chemická olympiáda

  Aj v tomto školskom roku žiaci 9. ročníka riešili úlohy Chemickej olympiády.

  Po úspešnom vyriešení úloh domáceho kola Ján Kurka a Matúš Jurík postúpili do školského kola, ktoré sa konalo 8. 2. 2019. Dobre zvládli úlohy aj v tomto kole, a preto boli pozvaní do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 22. 3. 2019 v ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach.

  J. Kurka sa umiestnil na 4. a M. Jurík na 5. mieste. Stali sa úspešnými riešiteľmi OK CHO a postúpili aj do krajského kola. Olympiáda sa konala v Nitre 26. 4. 2019. Naši žiaci využili svoje vedomosti a zručnosti a stali sa úspešnými riešiteľmi krajského kola Chemickej olympiády. Blahoželáme!

 • Biologická olympiáda kat. D

  Dňa 25. apríla 2019 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády v kat. D, ktorá je určená pre žiakov 6. a 7. ročníka. 14 žiakov  z celého okresu prezentovalo v 1. časti svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti a v 2. časti  museli  vypracovať poster z vybranej témy a  prezentovať ho. Našu školu reprezentovali v prakticko- teoretickej časti Dominika Marečeková, Nina Juríková a v projektovej časti Viktória Šlosiarová s projektom Svet včiel a Dominika Marečeková s projektom Môj pes Čili. Všetky naše žiačky boli úspešnými riešiteľkami okresného kola biologickej olympiády. Dve dievčatá dosiahli úspech v podobe umiestnenia - Dominika Marečeková  v prakticko-teoretickej časti  2. miesto a Viktória Šlosiarová v projektovej časti 3. miesto. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. 

strana: