• Niečo pre deviatakov

    • Niečo pre deviatakov

     Ako dôležitý predpoklad správnej voľby povolania a v súvislosti s tým aj strednej školy je mať dostatok informácii a prehľad o sieti stredných škôl, otváraných učebných a študijných odboroch, počte záujemcov o štúdium na konkrétnej strednej škole, či kritériách pre prijatie. Podrobné informácie je možné nájsť napríklad na web stránke Školského výpočtového strediska
     Užitočné WWW stránky      
     (www.svslm.sk)
     www.siov.sk 
     www.strednaskola.sk  
     www.statpedu.sk                      
     www.profesia.sk
     www.uips.sk
     www.povolania.eu

           Dúfam, že pre správnu orientáciu Vám pomôže aj týchto pár základných informácií.

      Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy (SŠ) podľa Vyhlášky MŠ č. 245/2008 Z.z.o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách:

     1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

     2. Zákonný zástupca žiaka si môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v prvom termíne prijatý ani na jednu zo SŠ, a to na druhý, júnový termín prijímacieho konania.

     3. Termíny platné pre tento školský rok, ako aj informácie o prijímaní na SŠ sú uverejnené na internete, na stránke školského výpočtového strediska www.svslm.sk. Nachádzajú sa tam aj štatistiky naplnenosti SŠ, zoznamy SŠ a odkazy na jednotlivé Stredné školy.

     4. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Úlohou rodiča je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať a zaniesť ju k lekárovi pre potvrdenie o zdravotnom stave žiaka. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom aj zákonný zástupca žiaka, aj žiak.

     5. K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.

     6. Vzhľadom na časovú rezervu nevyhnutnú pre spracovanie prihlášok od všetkých žiakov a termíny jarných a veľkonočných prázdnin sa termíny pre odovzdanie materiálov a prihlášok výchovnému poradcovi čiastočne líšia od tých, ktoré sa nachádzajú na stránke www.svslm.sk.

     Pozvánka na prijímacie skúšky má prísť najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

     Riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov do troch pracovných dní odo dňa termínu prijímacej skúšky.

     Zoznam obsahuje poradie uchádzačov zoradených podľa celkového počtu získaných bodov a informáciu, či vykonali skúšku úspešne alebo neúspešne.

     Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Každý žiak prijatý na SŠ dostane zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Zápisný lístok dostane od ZŠ žiak iba jeden, ktorý je prenosný. Zápisný lístok musí žiak odovzdať strednej škole, na ktorú bol prijatý, v termíne uvedenom na rozhodnutí o prijatí. Ak žiak neodovzdá zápisný lístok v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí je neplatné. Ak je žiak úspešný aj na inej SŠ a uprednostní štúdium na nej, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho na druhej strednej škole, na ktorú sa zapíše.

     Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu, ktorá je uvedená v rozhodnutí.

     Ak žiak nebol prijatý ani na jednu zo SŠ, môže si podať prihlášku na jednu zo stredných škôl, kde sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje