• Plenárne rodičovské združenie
    • Plenárne rodičovské združenie

    • Vážení rodičia,

     srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 8. septembra 2021 o 16.00 hod. v areáli ZŠ Obyce. V prípade priaznivého počasia bude RZ realizované vonku. Účasť rodičov je nutná.

     Prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. (rúško)

   • Pokyny k nástupu žiakov do školy od 2. 9. 2021
    • Pokyny k nástupu žiakov do školy od 2. 9. 2021

    • 2. 9. 2021 – Otvorenie školského roka 2021/2022

     • 8:00 hod. – svätá omša v kostole
     • Po svätej omši (cca o 9:00 hod.) slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore.
     • Do školy vstupuje iba žiak. Prvý školský deň výnimku tvoria zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka. Pred vstupom do školy musia vyplniť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.
     • Pri vstupe do školy si musia všetky osoby vydezinfikovať ruky.
     • Osoby vstupujúce do budovy školy sú povinné mať rúško.
     • Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť svojmu dieťaťu dve rúška (jedno rezervné).
     • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Prosíme Vás o vyplnenie cez rodičovské konto na EduPage. Po prihlásení vyberiete možnosť Žiadosti/Vyhlásenia, kliknete na červené plus, vyberiete si Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, dátum a uložíte. Je to veľmi jednoduché a rýchle. Nemusíte nič tlačiť a vypisovať ručne. Ak nemáte možnosť vyplniť tlačivo cez EduPage, žiak donesie vyplnené, vytlačené a podpísané tlačivo 2. 9. 2021 do školy a odovzdá ho triednemu učiteľovi.
     • V priestoroch základnej školy je potrebné dodržiavať minimalizovanie zhromažďovania osôb.
     • Obed v tento deň nie je pre žiakov zabezpečený a ŠKD nie je v prevádzke.
     • Ak máte možnosť vytlačiť si prihlášku na stravovanie, môže ju žiak doniesť vyplnenú už 2. 9. 2021. Ak nie, vytlačenú prihlášku rozdáme žiakom prvý školský deň a donesú ju vyplnenú najneskôr 6. 9. 2021.

      3. 9. 2021

     • Budova školy sa bude otvárať o 7:30 hod.
     • Žiak je povinný nosiť rúško a mať jedno rezervné.
     • Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.
     • Žiaci 1. ročníka budú mať 3 vyučovacie hodiny – do 10.30 hod.
     • Žiaci 2. – 9. ročníka budú mať 4 vyučovacie hodiny (do 11:25 hod.) – školský poriadok, odovzdávanie učebníc žiakom.
     • Pokyny na ďalšie dni dostanú žiaci od triedneho učiteľa.

     Školský klub detí je v prevádzke od 3. 9. 2021.

     • Z ŠKD si rodič dieťa vyzdvihne zazvonením na zvonček pri bočnom vchode (oproti triede ŠKD).
     • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť potvrdenie o chorobe od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
     • V prípade zmeny usmernení zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavného hygienika ÚVZ sa pokyny budú meniť. 

     Antigénové samotesty sme zatiaľ nedostali. Keď nám ich ministerstvo pošle, budeme Vás informovať.


     V prípade otázok alebo nejasností nás môžete kontaktovať na e-mail obycezs@gmail.com.


     Vyhlasnie_o_bezpriznakovosti.docx

     Potvrdenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.docx

     Prihlaska_na_stravovanie.docx​​​​​​​

   • Testovanie 9 2021
    • Testovanie 9 2021

    • 9. júna 2021 (streda) prebehne aj v našej škole celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov Testovanie 9-2021.

     TESTOVANÉ PREDMETY: matematika, slovenský jazyk a literatúra

     ČAS RIEŠENIA TESTOV: MAT – 90 minút; SJL – 70 minút

     POČET TESTOVÝCH ÚLOH: 30 úloh

     FORMA TESTOVÝCH ÚLOH: uzavreté úlohy s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností; otvorené úlohy s tvorbou krátkej odpovede

     HODNOTENIE ÚLOH: 1 bod za správnu odpoveď, 0 bodov za nesprávnu alebo žiadnu odpoveď

     POVOLENÉ POMÔCKY: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

     NEPOVOLENÉ POMÔCKY: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

     NÁHRADNÝ TERMÍN: 24. jún 2021 (štvrtok) v krajských mestách- pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

     Viac informácií nájdete na stránke: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

   • Čerstvé hlavičky
    • Čerstvé hlavičky

    • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

     čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

     Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

     Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu. Hlasovať môžete raz denne.

     Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

     Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

     Ďakujeme za každý hlas.

   • Prihlasovanie pre žiakov 6. ročníka na druhý cudzí jazyk/posilnenie iných predmetov od 7. ročníka
    • Prihlasovanie pre žiakov 6. ročníka na druhý cudzí jazyk/posilnenie iných predmetov od 7. ročníka

    • Vážení rodičia terajších šiestakov,

     od 10. mája 2021 do 31. mája 2021 je prostredníctvom Edupage cez rodičovské konto spustené online záväzné prihlasovanie na druhý cudzí jazyk (nemecký) alebo posilnenie iných predmetov od 7. ročníka.

     Iné predmety na posilnenie (podľa iŠkVP):

     7. ročník – slovenský jazyk a literatúra (1 hod.), fyzika (1 hod.)

     8. ročník – matematika (1 hod.), geografia (1 hod.)

     9. ročník – slovenský jazyk a literatúra (1 hod.), matematika (1 hod.)

     Časová dotácia uvedených predmetov je adekvátna časovej dotácii druhého cudzieho jazyka. Druhý cudzí jazyk sa bude vyučovať v prípade, ak sa naň prihlási aspoň 50 % žiakov.

     Prihláška je záväzná počas celého vzdelávania ISCED 2, nie je možná jeho ďalšia zmena.

     Ďakujeme.

   • Prihlasovanie na NBV alebo ETV – šk. r. 2021/2022
    • Prihlasovanie na NBV alebo ETV – šk. r. 2021/2022

    • Vážení rodičia,

     od 10. mája 2021 do 31. mája 2021 je prostredníctvom Edupage cez rodičovské konto spustené online záväzné prihlasovanie pre 1. – 8. ročník na náboženskú alebo etickú výchovu.

     Upozorňujeme, že po záväznom prihlásení žiaka na predmet NBV/ETV nie je možné počas školského roka prestupovať z jedného zvoleného predmetu na iný.

     Ďakujeme.

   • Vyučovanie od 10. 05. 2021
    • Vyučovanie od 10. 05. 2021

    • Od 10. 05. 2021 bude vyučovanie prebiehať pre všetkých žiakov podľa rozvrhu hodín zo septembra 2020.

     V prevádzke bude v riadnom režime aj školský klub detí.

     Čestné vyhlásenie podáva rodič škole iba pri prerušení dochádzky jeho dieťaťa do školy na 3 a viac dní (vrátane sviatkov a víkendov). Čestné vyhlásenie môžete aj naďalej podávať elektronicky cez svoje rodičovské konto v EduPage.

   • Informácie platné od 03. 05. 2021
    • Informácie platné od 03. 05. 2021

    • Vážení rodičia,

     vzhľadom k tomu, že naša škola je na budúci týždeň v ružovom okrese, od 03. 05. 2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Vyplnenie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka je stále v platnosti. Odporúčame vyplniť cez EduPage. Nemusíte vkladať žiadnu prílohu.

     Žiaci sú naďalej povinní mať rúško alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest počas celého vyučovacieho procesu.

     Bezinfekcnost_od_03_05_2021.docx​​​​​​​

   • Oznam pre rodičov predškolákov
    • Oznam pre rodičov predškolákov

    • Vážení rodičia predškolákov,

     zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Obyce na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 15. apríla 2021 do 30. apríla 2021 vyplnením elektronickej prihlášky na stránke našej školy www.zsobyce.edupage.org. Po vyplnení elektronickej prihlášky Vám príde potvrdzujúci e-mail. Prihlášku si v škole vytlačíme.

     Ak Vám to technické podmienky neumožňujú, môžete prihlášku vyplniť osobne dňa 30. apríla 2021 od 11.00 hod. do 15.00 hod. bez prítomnosti dieťaťa za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Ak Vám uvedený čas nevyhovuje, môžete si dohodnúť iný čas e-mailom na obycezs@gmail.com. V tom istom čase sa uskutoční aj overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a podpísanie prihlášky. Je potrebné priniesť platný občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a 15 € za učebné pomôcky.

     Elektronická prihláška

    • Hrdinovia FAST

    • V našej škole máme hrdinov!

     Žiaci 1. stupňa absolvovali výcvik hrdinov. Počas 5 týždňov sa naučili identifikovať príčinu vzniku mozgovej príhody, jej tri najčastejšie príznaky a magické číslo 112, ktorým dokážu privolať pomoc. 

     Svojou aktivitou a fotografiami sme sa zapojili aj do svetového rekordu, ktorého cieľom je vytvoriť najväčší fotoalbum ľudí, ktorí nosia masky superhrdinov. Do rekordu sa stále môžete zapojiť na tejto stránke https://sk-sk.fastheroes.com/worldrecord/.

     Kampaň Hrdinovia FAST je určená pre deti vo veku od 5 do 9 rokov, ktoré sa môžu prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov spolu pod vedením ich učiteľov alebo rodičov naučiť rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc.

     Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody, kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas. Jeden zo štyroch ľudí prekoná v živote cievnu mozgovú príhodu. Celosvetovo ide o druhú hlavnú príčinu smrti a tretiu najčastejšiu príčinu zdravotného postihnutia.

     Cievna mozgová príhoda sa však napriek tomu dá liečiť – ak zareagujeme včas. Ľudia, ktorí majú cievnu mozgovú príhodu, potrebujú čo najrýchlejší prístup k lekárskej zdravotnej starostlivosti.

     Projekt Hrdinovia FAST sa zameriava na deti, ktoré so svojimi starými rodičmi trávia veľa voľného času, poznajú ich a v prípade mozgovej príhody by mali vedieť správne vyhodnotiť, že s ich starým rodičom niečo nie je v poriadku a jeho symptómy sa podobajú na cievnu mozgovú príhodu.

     SPOLU MÔŽEME ZACHRÁNIŤ SVET, JEDNÉHO STARÉHO RODIČA ZA DRUHÝM.

   • IQ olympiáda
    • IQ olympiáda

    • Odváž sa používať vlastný rozum. Immanuel Kant

     Víťazkou školského kola sa stala Zara Drexlerová žiačka 5. ročníka, ktorá získala kvantil 93,05. Tento výsledok ju zaradil na 61. - 65. miesto v rámci kraja.

     Celkom sa v kategórii B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 9 222 riešiteľov, z toho v našom kraji 892.

     Medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola patria: Adam Kazík, Adela Minárová, Jakub Ondrejmiška, Anetta Šabová, Simona Mikušová, Sara Mikušová, Adrian Minár, Liliana Gašparíková, Alex Petrovič, Dominika Marečeková, Adam Minár, Patrik Suchý, Zuzana Garajová, Kristína Ďurišová, Andrea Solárová, Sabína Melencová, Ema Anna Skubeňová, Radek Vostárek, Alica Juríková, Timotej Baťo, Lukáš Mikuš.

     Gratulujeme všetkým zúčastneným. 

     IQ olympiáda je určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií, je postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále), nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať, zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh, účasť je bezplatná pre všetky deti a všetky kolá.

     Výšku IQ sa nemeria, ani nebude nikde uvedené. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

   • Pokyny od 26. 04. 2021
    • Pokyny od 26. 04. 2021

    • Pokyny od 26. 04. 2021

     Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa od 26. apríla 2021 obnovuje prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka.

     Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Platnosť testu je 7 kalendárnych dní. Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdí túto skutočnosť alebo platnú výnimku z testovania. Kópia negatívneho testu sa dáva k nahliadnutiu. Čestné vyhlásenie môžete vyplniť aj cez EduPage. Uprednostňuje vyplnenie čestného vyhlásenia cez Edupage. Návod a bližšie informácie sme Vám poslali e-mailom.

     Žiakom, ktorí nenastúpia na prezenčné vzdelávanie z dôvodu netestovania žiaka alebo zákonného zástupcu, škola eviduje neprítomnosť ako ospravedlnenú absenciu a zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

     Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín. Každý deň bude jedna hodina venovaná aktivitám na adaptovanie sa v školskom prostredí a na socializáciu v kolektíve. Príchod žiakov do školy je od 7:30 hod. Pred vstupom do školy bude vykonaný ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Žiaci sú povinní mať rúško alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest počas celého vyučovacieho procesu.

     Zmeny v rozvrhu hodín sú vo všetkých ročníkoch.

     Rozvrh_hodin_od_26_4_do_7_5_2021.pdf

     Cestne_vyhlasenie_1_stupen_od_26_4.docx

     Cestne_vyhlasenie_2_stupen_od_26_4.docx

   • Prezenčné vyučovanie už aj pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka
    • Prezenčné vyučovanie už aj pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka

    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa od pondelka 26. 04. 2021 obnovuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka.

     Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Platnosť testu je 7 kalendárnych dní.

     Žiakom, ktorí nenastúpia na prezenčné vyučovanie z dôvodu netestovania žiaka alebo zákonného zástupcu, škola eviduje neprítomnosť ako ospravedlnenú absenciu a zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh.

     Stravovanie bude zabezpečené pre žiakov, ktorých rodičia prihlásia do piatka (23. 04. 2021) do 14.00 hod. na tel. č. 0915 731 084 alebo e-mailom sj.obyce@gmail.com

     Bližšie informácie o organizácii vyučovania zverejníme v piatok.

   • Pytagoriáda - okresné kolo
    • Pytagoriáda - okresné kolo

    • Dňa 13. a 14. apríla 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Tento rok sa súťaž uskutočnila online formou.

     V okresnom kole sa úspešnými riešiteľmi stali:

     Matúš Solčiansky, kategória P4, získal 16 bodov,

     Karin Hlavatá, kategória P5, získala 21 bodov,

     v kategórii P6 súťažili Karolína Pavlovičová, ktorá získala 16 bodov a Liliana Gašparíková získala 15 bodov.

     Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme k úspechu a ostatným súťažiacim ďakujeme za snahu a účasť v súťaži.

   • Pokyny od 19. 04. 2021
    • Pokyny od 19. 04. 2021

    • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa od 19. apríla 2021 obnovuje prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 8. a 9. ročníka.

     Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Platnosť testu je 7 kalendárnych dní. Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdí túto skutočnosť alebo platnú výnimku z testovania. Kópia negatívneho testu sa dáva k nahliadnutiu. Čestné vyhlásenie môžete vyplniť aj cez EduPage.

     Žiakom, ktorí nenastúpia na prezenčné vzdelávanie z dôvodu  netestovania žiaka alebo zákonného zástupcu, škola eviduje neprítomnosť ako ospravedlnenú absenciu a zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

     Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín. Každý deň bude jedna hodina venovaná aktivitám na adaptovanie sa v školskom prostredí a na socializáciu v kolektíve. Príchod žiakov do školy je od 7:30 hod. Pred vstupom do školy bude vykonaný ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Žiaci sú povinní mať rúško alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest počas celého vyučovacieho procesu.

      Žiaci 1. – 4. ročníka sa učia ako doteraz, žiaci 5. – 7. ročníka sa naďalej vzdelávajú dištančne podľa upraveného rozvrhu hodín.

     Rozvrh_hodin_od_19_4_do_23_4_2021.pdf

     Cestne_vyhlasenie_1_stupen.docx

     Cestne_vyhlasenie_2_stupen.docx​​​​​​​

     • Tretie miesto v celoslovenskom kole Woca Bee

      Po úžasnom výkone v krajskom kole, kde všetky naše triedy 7.,8. a 9. ročníka postúpili do celoslovenského kola, sme sa v dňoch 22. a 23. novembra snažli zo všetkých síl bojovať o prvé priečky. A podarilo sa! Žiaci 8.triedy si vybojovali úžasné tretie miesto v celoslovenskom finále Woca Bee a vyhrali pre našu školu príspevok na modernizáciu v hodnote 1000 Eur. Ich denný priemer woca pointov predstavoval úžasných 10 331 bodov. Žiaci 9.triedy sa umiestnili na 4.mieste a žiaci 7.triedy na 8. mieste. Do súťaže sa celkovo zapojilo 2930 tried z celého Slovenska,a preto nás veľmi teší toto víťazstvo. Náš boj ale nekončí. Keďže sme sa umiestnili v top 3 na Slovensku, v dňoch 28. a 29.11. nás čaka medzinárodné finále, kde si svoje sily zmeriame so žiakmi z krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Španielsko a Francúzsko. Držíme našim žiakom palce a srdečne im gratulujeme

     • Technická olympiáda

      Okresné kolo

      Dňa 23. 11. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach. Zo školského kola postúpili úspešní riešitelia: Adrian Minár z 9. ročníka, Patrik Kliský z 8. ročníka a Adrián Minár zo 7. ročníka. Teoretický test dal zabrať všetkým zúčastneným. V praktickej časti sa žiaci popasovali s výrobou strúhadla na ceruzky v kategórii B a v kategórii A pracovali aj s k kovom a vyrábali špachtľu. Nepodarilo sa nám umiestniť na popredných miestach, ale získali sme nové skúsenosti a rozšírili si obzory. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy.

     • Bubnovačka

      Aby bolo deti lepšie. Ticho deti pred násilím neochráni!

      ABY BOLO DETI POČUŤ, DNES BUBNUJEME!" znelo chodbami našej školy v pondelok 20. 11. 2023. Zapojili sme sa do česko - slovenskej akcie s názvom Bubnovačka. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Bubnovaním sme upozornili na to, že hlas detí je dôležitý. Žiaci bubnovali na všetkom možnom. Priniesli si hrnce, plechovky, varechy, plastové fľaše, termosky, plastové vedierka....

     • Bubnovačka

      "Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“. Z podujatia realizovaného v Nitre v roku 2014 sa rokmi zmenilo už na celoslovenské, od roku 2021 sa do kampane pripojili aj inštitúcie z ČIech. Hlavnou myšlienkou podujatia je upozorniť na potrebu ochrany detí pred násilím, na práva detí a na dôležitosť vypočutia ich hlasu.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 6. 12. 2023
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje