Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Elektronická prihláška Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dobrovoľné vyučovanie
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2022.0.1307 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.11.2021