• Valentínska pošta

    • Valentínska pošta je určená pre všetkých, ktorí chcú potešiť niekoho, koho majú radi. Valentínku, pozdrav môžete vhodiť do VALENTÍNSKEJ POŠTY do 14. 2. 2022 (do 8.45 hod.). Na obálku treba napísať meno obdarovaného.

   • Dôležitý oznam
    • Dôležitý oznam

    • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre sa od 02. 02. 2022 do 05. 02. 2022 (vrátane) prerušuje prezenčné vyučovanie v 5. - 7. ročníku z dôvodu karanténneho opatrenia na základe hlásenia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19.

     V 8. - 9. ročníku sa karanténa predlžuje do 03. 02. 2022 (vrátane).

     Žiaci 5. - 9. ročníka budú mať dištančný spôsob vyučovania.

     Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnom vyučovaní podľa upraveného rozvrhu hodín.

     Ďakujeme za pochopenie.

   • Domáca karanténa pre žiakov 8. a 9. ročníka
    • Domáca karanténa pre žiakov 8. a 9. ročníka

    • .Na základe rozhodnutie RÚVZ v Nitre sa od 31. 01. 2022 do 02. 02. 2022 (vrátane) prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces v  8. a 9. ročníku z dôvodu karanténneho opatrenia na základe hlásenia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19. Žiaci 8. a 9. ročníka prechádzajú na dištančný spôsob vyučovania.

   • Geografická olympiáda - školské kolo
    • Geografická olympiáda - školské kolo

    • 24. novembra 2021 sa konalo školské kolo geografickej olympiády pre žiakov 5. – 9. ročníka. 

     V kategórii G súťažili 2 žiaci  Dominika Marečeková (9. roč.) a Jakub Csajka (8. roč.), obaja boli  úspešní riešitelia a postupujú do okresného kola.

     V kategórii F si zmeralo sily 6 žiačok zo 7. ročníka - Liliana Gašparíková, Adela Minárová, Laura Kováčová, Kristína Ďurišová, Liliana Ciroková, Zuzana Garajová. 1. miesto získala Liliana Gašparíková, 2. miesto Laura Kováčová a 3. miesto Zuzana Garajová a budú nás reprezentovať v okresnom kole. 

   • Domáca karanténa pre žiakov 9. ročníka
    • Domáca karanténa pre žiakov 9. ročníka

    • Na základe rozhodnutie RÚVZ v Nitre sa od 19. 01. 2022 do 24. 01. 2022 (vrátane) prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces v 9. ročníku z dôvodu karanténneho opatrenia na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Žiaci 9. ročníka prechádzajú na dištančný spôsob vyučovania.

   • Medzinárodná výmena vianočných pohľadníc
    • Medzinárodná výmena vianočných pohľadníc

    • V mesiaci december sa žiaci 4. až 9. ročníka zúčastnili medzinárodného eTwinningového projektu Exchanging christmas cards. Žiaci vyrábali vianočné pohľadnice, ktoré putovali do rôznych krajín ako: Poľsko, Česko, Ukrajina, Rumunsko, Španielsko, Slovinsko, Francúzsko, Grécko, Turecko, Kanárske ostrovy...  Súčasťou pohľadnice bol krátky text v anglickom jazyku, v ktorom žiaci napísali ako oslavujú Vianoce, pridali krátky vinš a milú kresbu. Samozrejme, za krátky čas sme sa aj my dočkali pohľadníc od našich zahraničných partnerov. Vinše, kresby a krátke priania v ich jazyku aj v angličtine nás veľmi potešili a utvrdili nás v tom, že aj v týchto ťažkých časoch aké práve prežívame, sa dokážu deti z rôznych kútov sveta spojiť v dobrote a prejaviť si navzájom podporu. Tento projekt nekončí, po novom roku nás čaká on-line stretnutie na tému Christmas- Vianoce.

   • Dištančné vzdelávanie od 09. 12. 2021 pre žiakov 2. stupňa ZŠ
    • Dištančné vzdelávanie od 09. 12. 2021 pre žiakov 2. stupňa ZŠ

    • Na základe vyhlášky č. 289 RÚVZ v Nitre sa od 09. 12. 2021 prerušuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa základných škôl v okrese Zlaté Moravce. Z uvedeného dôvodu sa budú žiaci 2. stupňa vzdelávať dištančne. Žiaci 5. – 9. ročníka sú odhlásení zo stravovania.

     Žiaci 1. stupňa zostávajú na prezenčnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu hodín. ŠKD pre prihlásených žiakov bude v prevádzke do 15:15 hod.

   • Povinnosť nosiť rúško od 25. 11. 2021
    • Povinnosť nosiť rúško od 25. 11. 2021

    • V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení sa s účinnosťou od 25. 11. 2021 zavádza povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou. Žiaci nosia rúško po celý čas zdržiavania sa v priestoroch školy. Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok. Ďakujeme.

   • Domáca karanténa pre žiakov 9. ročníka
    • Domáca karanténa pre žiakov 9. ročníka

    • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre sa od 19. 11. 2021 do 26. 11. 2021 prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces v 9. ročníku z dôvodu karanténneho opatrenia kvôli potvrdenému výskytu COVID-19. Žiaci 9. ročníka prechádzajú na dištančný spôsob vyučovania.

   • Ponožkový október
    • Ponožkový október

    • V rámci projektu PONOŽKOVÝ OKTÓBER sa nám spoločne podarilo vyzbierať 104 párov ponožiek, ktoré sme odovzdali Diecéznej charite v Nitre. 

     Všetkým darcom z celého srdca ĎAKUJEME. 

   • Medzinárodný deň školských knižníc
    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • Aktivity k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa uskutočňovali 25. 10. 2021 (pondelok) vo všetkých deviatich triedach pod vedením triednych učiteľov. V každej triede sa činnosti začali Zlatým kľúčom od Pavla Dobšinského – z čítania/počúvania rozprávky sa so žiakmi vyvodil hlavný motív dňa – „kľúč“. Tento pojem sa im potom v rôznych obmenách objavoval v nadväzujúcich úlohách. V zadaní s názvom „Kľúčové posolstvo“ odhaľovali hlavnú myšlienku rozprávky. O hlavnej myšlienke potom viedli krátku diskusiu. Po nej nasledovala úloha zameraná na čítanie/počúvanie s porozumením. V nej žiaci odhaľovali pravdivé výroky zo 48 očíslovaných viet. Odmenou/kľúčom im bol výsledok – v tabuľke po správnom určení pravdivých viet im vznikol „obrázok“ s písmenami „OK“. Keďže v rozprávke sa dvaja bratia v každom hostinci občerstvovali vyberanými jedlami, ďalšie zadanie malo názov „Kľúčové chute“. Jednotlivci si lámali svoje jazýčky vyslovovaním skomolených pomenovaní jedál a nápojov, zvyšní žiaci sa snažili zvláštnu reč sluchom rozlúštiť. Najmúdrejší brat zachránil svojich súrodencov v rozprávke pomocou „zlatého kľúča“. V ďalšej úlohe s názvom „Kľúčové hádanky“ vytvárali starší žiaci vlastné hádanky na rozličné druhy kľúčov – autokľúč, vidlicový kľúč, usb kľúč, fab kľúč, husľový kľúč. Mladší žiaci potom hádali, o ktorý druh kľúča v hádankách ide. Zadanie s názvom „Kľúč od srdca“ sa využilo na to, aby si ozdobenými kľúčmi vystrihnutými z papiera alebo zavesenými na šnúrke vzájomným obdarovaním žiaci vyjadrili priateľstvo a ocenenie. V zadaní s pomenovaním „Kľúčové knihy“ žiaci hádali názov knihy pomocou ilustrácie na obale. V poslednej činnosti sa venovali zašifrovaným rozprávkam v podobe emotikonov – žiaci mali pomocou nich odhaliť, o ktorú rozprávku ide. Vyučujúci tvorivo dopĺňali aj ďalšie zadania – žiaci vytvárali pojmovú mapu k slovu „kľúč“ pomocou brainstormingu, hrali Bingo, súťažili o najväčší počet rozprávok, ktoré vo filmovej či knižnej podobe poznajú, prípadne skúšali čo najväčší počet slov z prečítaného textu preložiť do cudzieho jazyka. Okrem toho sa malí prváci prvý raz zoznámili so školskou knižnicou.

   • Záložka do knihy spája školy
    • Záložka do knihy spája školy

    • V školskom roku 2021/2022 opäť Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc česko – slovenský projekt Záložka do knihy spája školy. Tento rok nám bola pridelená ZŠ v Polešoviciach v Českej republike, s ktorou sme nadviazali partnerstvo. Do projektu sa zapojilo všetkých 94 žiakov. Záložky  so zanietením vytvárali deti  spolu s pani učiteľkami na hodinách výtvarnej výchovy, technickej výchovy, pracovnom vyučovaní. A aj deti v ŠKD pod vedením pani vychovávateľky vytvorili originálne záložky. Partnerskej škole sme odoslali záložky, ktoré boli zhotovené rôznymi technikami. Veríme, že záložky potešia deti v Polešoviciach a budú ich sprevádzať nielen pri učení, ale aj pri čítaní zaujímavých kníh.

   • Deň jablka
    • Deň jablka

    • Medzinárodný deň jablka si každoročne pripomíname 21. októbra. Tento rok mal v našej škole podobu pátracej akcie. Hľadali sme najväčšie, najmenšie, najčervenšie, najzelenšie a najžltšie jablko. Žiaci postupne prinášali rôzne druhy jabĺk do všetkých kategórií. Štvrtáci na hodine matematiky precízne vážili jablká zapojené do pátrania po najmenšom a najväčšom jablku. Pedagogická porota hodnotila farebné kategórie jabĺk, čo bola zložitejšia úloha. A tu sú výsledky pátrania:

     Najmenšie jablko sa podarilo nájsť Eme Ivaničkovej a vážilo len 2 g. Najväčšie jablko, vážiace 349 g, priniesla Andrea Solárová. Najzelenšie jablko našiel Ivo Rubaninský, najžltšie Erik Ivanička a najčervenšie jablká boli dve, jedno priniesla Nerka Valašiková a druhé Simona Šabová.

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do akcie. Spoločne sme si pripomenuli význam zdravej výživy pre náš organizmus.

   • Jesenné aranžovanie
    • Jesenné aranžovanie

    • V týždni od 11. do 15. októbra 2021 všetci žiaci našej školy na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a techniky aranžovali z materiálu, ktorý im poskytla jesenná príroda. A tak interiér našej školy zdobili tekvičky, košíky plné ovocia a zeleniny, panáčikovia z gaštanov, zeleninové či ovocné zvieratká. Celá výstavka prác žiarila jesennými farbami. Práce žiakov boli rozdelené do kategórií podľa veku. Porota stála pred neľahkou úlohou - vybrať tie naj...

     V I. kategórii (1. a 2. ročník) získal 1. miesto Filip Fides. Svoje práce pomenoval Ježko v lese a Labuť na jazere. Na 2. mieste sa umiestnil Ivo Rubaninský s prácou Sova a svrček. 3. miesto získal Jakub Krajčovič s prácou Jesenná záhrada.

     V II. kategórii (3. a 4. ročník) sa porote najviac páčila práca Čarovný les. Andrej Csajka tak získal 1. miesto. 2. miesto patrilo Diane Kováčovej a jej práci Hotel duchov. 3. miesto získal Michal Pecho s prácou Jabĺčkový svet. V tejto kategórii porota ocenila aj prácu dvojice - Hany Rubaninskej a Simony Šabovej. Vytvorili Jesenné srdce.

     V III. kategórii (5. a 6. ročník) sa z 1. miesta teší Zara Drexlerová a jej Spiaca líška. 2. miesto patrí Kristiánovi Mikušovi a jeho Lesnému pávovi. 3. miesto získala Viktória Benčeková s prácou Tekvicová čarodejnica. Aj v tejto kategórii porota odmenila skupinovú prácu - Baklažány v svadobnej akcii. Na jej zhotovení sa podieľala trojica dievčat Karin Hlavatá, Ruth Drinková a Andrea Solárová.

     Vo IV. kategórii (7. - 9. ročník) získal 1. miesto Ježko v lese, ktorého vytvorila Natália Chladná. 2. miesto patrí Zuzane Garajovej a jej Veveričke Evičke. A 3. miesto získala Tekvica Dominiky Marečekovej. V tejto kategórii bola odmenená aj práca dvojice - Liliany Gašparíkovej a Adriána Minára, ktorí spoločne zhotovili Vázu pre Alfréda.

     Aj napriek tomu, že sa táto súťaž opakuje každoročne, teší nás, že naši žiaci dokážu stále prekvapiť novými nápadmi.

   • Ponožkový október
    • Ponožkový október

    • Naša škola sa zapojila do projektu PONOŽKOVÝ OKTÓBER.

     Cieľom projektu je vyzbierať ponožky pre ľudí, ktorí sú bez domova.

     Ak sa rozhodnete do tejto zbierky zapojiť, prineste NOVÉ ponožky a vhoďte ich do pripravenej škatule na chodbe našej školy.

     Ponožky môžete priniesť do 27. októbra 2021.

     Po ukončení kampane spočítame koľko párov sa vyzbieralo a v spolupráci s OZ Podaj ďalej ponožky odovzdáme ľuďom bez domova.

     Všetkým darcom vopred veľmi pekne ďakujeme.

   • Vedecký kuriér - fyzika a biológia
    • Vedecký kuriér - fyzika a biológia

    • V septembri sa na našej škole uskutočnila akcia s názvom Vedecký kuriér, ktorý bol súčasťou festivalu vedy - Európska noc výskumníkov. Celý festival prebiehal kvôli pandémii v interaktívnom online štúdiu a bol doplnený o rôzne aktivity na školách. Naša škola obdržala vedecký box fyzika a biológia.  Žiaci 7. triedy si mohli vyskúšať pokusy s kvapalinami zamerané najmä na  hustotu kvapalín a žiaci 8. triedy si vyskúšali kultivovať baktérie použitím živnej pôdy. 

     • Tretie miesto v celoslovenskom kole Woca Bee

      Po úžasnom výkone v krajskom kole, kde všetky naše triedy 7.,8. a 9. ročníka postúpili do celoslovenského kola, sme sa v dňoch 22. a 23. novembra snažli zo všetkých síl bojovať o prvé priečky. A podarilo sa! Žiaci 8.triedy si vybojovali úžasné tretie miesto v celoslovenskom finále Woca Bee a vyhrali pre našu školu príspevok na modernizáciu v hodnote 1000 Eur. Ich denný priemer woca pointov predstavoval úžasných 10 331 bodov. Žiaci 9.triedy sa umiestnili na 4.mieste a žiaci 7.triedy na 8. mieste. Do súťaže sa celkovo zapojilo 2930 tried z celého Slovenska,a preto nás veľmi teší toto víťazstvo. Náš boj ale nekončí. Keďže sme sa umiestnili v top 3 na Slovensku, v dňoch 28. a 29.11. nás čaka medzinárodné finále, kde si svoje sily zmeriame so žiakmi z krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Španielsko a Francúzsko. Držíme našim žiakom palce a srdečne im gratulujeme

     • Technická olympiáda

      Okresné kolo

      Dňa 23. 11. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach. Zo školského kola postúpili úspešní riešitelia: Adrian Minár z 9. ročníka, Patrik Kliský z 8. ročníka a Adrián Minár zo 7. ročníka. Teoretický test dal zabrať všetkým zúčastneným. V praktickej časti sa žiaci popasovali s výrobou strúhadla na ceruzky v kategórii B a v kategórii A pracovali aj s k kovom a vyrábali špachtľu. Nepodarilo sa nám umiestniť na popredných miestach, ale získali sme nové skúsenosti a rozšírili si obzory. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy.

     • Bubnovačka

      Aby bolo deti lepšie. Ticho deti pred násilím neochráni!

      ABY BOLO DETI POČUŤ, DNES BUBNUJEME!" znelo chodbami našej školy v pondelok 20. 11. 2023. Zapojili sme sa do česko - slovenskej akcie s názvom Bubnovačka. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Bubnovaním sme upozornili na to, že hlas detí je dôležitý. Žiaci bubnovali na všetkom možnom. Priniesli si hrnce, plechovky, varechy, plastové fľaše, termosky, plastové vedierka....

     • Bubnovačka

      "Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“. Z podujatia realizovaného v Nitre v roku 2014 sa rokmi zmenilo už na celoslovenské, od roku 2021 sa do kampane pripojili aj inštitúcie z ČIech. Hlavnou myšlienkou podujatia je upozorniť na potrebu ochrany detí pred násilím, na práva detí a na dôležitosť vypočutia ich hlasu.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 6. 12. 2023
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje