Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Elektronická prihláška Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia
 • Valentín u nás doma

  Sme pyšní na žiakov našej školy, ktorí svoju šikovnosť využívajú počas dištančného vzdelávania a rozvíjajú svoje zručnosti pri plnení úloh z predmetu technika. 

   

   

   

 • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 11.2.2021 sa konalo OK DO. Súťaž prebiehala online a našu školu v nej reprezentovali Liliana Gašparíková a Karolína Pavlovičová, žiačky 6.ročníka. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami. Podarilo sa im dosiahnuť úspešnosť nad 80%. K výbornému výsledku im blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

 • Biologická olympiáda kategória C

  V pondelok 8.2.2021 sa konalo online formou okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Zúčastnili sa ho 2 žiačky našej školy:

  Dominika Marečeková - 8.ročník - úspešná riešiteľka okresného kola  získala 5.miesto

  Nina Juríková - 9. ročník - úspešná riešiteľka okresného kola získala 6.miesto

  Blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

 • Geografická olympiáda

  V piatok 5.2.2021 sa konalo online okresné kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY ktorého sa zúčastnila aj naša žiačka a víťazka školského kola  Liliana Gašparíková zo 6. ročníka. Súťažila v kategórii žiakov 6.- 7. ročníka a stala sa úspešnou riešiteľkou okresného kola. Blahoželáme!

 • 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o 2% z dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

  Oslovte aj svojich priateľov, kolegov, známych, aby pomohli našej škole. ĎAKUJEME!

  https://zsobyce.edupage.org/percenta2/

 • Aj Vaše 2% z dane nám pomôžu
 • Pravidlá online vyučovania
 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia,

  vo večerných hodinách 5. 2. 2021 sa minister zdravotníctva vyjadril, že školy v čiernej zóne zostávajú zatvorené. Okres Zlaté Moravce sa nachádza v IV. stupni ohrozenia, čiže v čiernej zóne, takže aj našej školy sa týka táto informácia. Od 8. 2. 2021 až do odvolania pokračujeme v dištančnom vzdelávaní pre všetkých žiakov. O ďalších zmenách Vás budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie.

 • Návrat do škôl od 8. 2. 2021

  Vážení rodičia,

  podľa informácií ministerstva školstva sa od 8. februára 2021 majú otvoriť školy pre žiakov 1. - 4. ročníka. Zatiaľ nemáme žiadne písomné rozhodnutie ministra školstva o tom, že sa školy otvárajú, všetky informácie boli prezentované iba v médiách. Prosíme Vás, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy. Ďakujeme za porozumenie a Vašu trpezlivosť.

 • Výpis klasifikácie za 1. polrok šk. r. 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 Vám oznamujeme, že výpis klasifikácie Vám príde elektronicky prostredníctvom rodičovského konta EduPage dňa 29. januára 2021.

  Prosíme rodičov, aby výpis podpísali do 01. februára 2021.

  Manuál k postupu: Vypis_znamok.pdf

  Od 1. februára budeme pokračovať vo vyučovaní dištančným spôsobom. Na základe rozhodnutia ministra z 11. 12. 2020 sa polročné prázdniny neuskutočnia.

 • Pokyny od 11. 1. 2021

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR si Vás dovoľujeme informovať, že od 11. 1. 2021 sa budú všetci žiaci vzdelávať dištančne podľa upraveného rozvrhu hodín. Pre žiakov z 2. stupňa zostáva rozvrh hodín ako pred prázdninami, žiaci 1. - 4. ročníka majú upravený rozvrh hodín.

  Žiaci 5. - 9. ročníka budú pokračovať ako pred vianočnými prázdninami podľa pokynov platných od 26. 10. 2020.

  Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať od 7:50 hod. do 14:00 hod. prostredníctvom EduPage. V prípade, že bude vyučovacia hodina prebiehať online, vyučujúci ju zadá cez EduPage do 14:00 hod. v predchádzajúci deň. Po prihlásení do EduPage žiak uvidí, či daná hodina bude online alebo nie. Online hodiny budú prebiehať prostredníctvom Office 365 - Microsoft Teams. Elektronická komunikácia žiakov s vyučujúcimi a zadávanie úloh bude prebiehať prostredníctvom EduPage, www.bezkriedy.sk. Každý žiak dostal prihlasovacie údaje. Ak prihlasovacie údaje nemáte, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali cez e-mail obycezs@gmail.com

  Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení v určenom termíne. V prípade, že bude prebiehať online hodina, je pre všetkých žiakov daného ročníka povinná. Neúčasť na online hodine musí zákonný zástupca ospravedlniť vyučujúcemu. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní sa zapíše ako absencia do elektronickej triednej knihy. Zasielané zadania, úlohy budú hodnotené podľa pokynov vyučujúceho. Všetky úlohy je potrebné vypracovať a zaslať do termínu, ktorý určí vyučujúci.

  Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR sú vyučovacie predmety rozdelené do dvoch oblastí - hlavné vzdelávacie oblasti  a komplementárne vzdelávacie oblasti. Vyučovacie predmety z hlavných vzdelávacích oblastí (SJL, ANJ, NEJ, MAT, INF, DEJ, GEG, OBN, BIO, FYZ, CHE) budú mať žiaci podľa upraveného rozvrhu hodín. Úlohy z komplementárnych vzdelávacích oblastí (NBV, ETV, THD, VYV, HUV, TSV) budú vyučujúci posielať ako doplnkové aktivity v rámci dištančného vzdelávania v termínoch, ktoré si určí vyučujúci. Je potrebné ich vypracovať do termínu, ktorý určí vyučujúci. Úlohy z INF pre žiakov z 1. stupňa bude pani učiteľka posielať ako doplnkové aktivity a je potrebné ich vypracovať podľa pokynov vyučujúcej.

  V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho. Vyučovanie sa neprerušuje, mení sa len forma - všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Zákonnému zástupcovi zostáva povinnosť informovať školu/triedneho učiteľa o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré bránia žiakovi v plnení súčasnej formy vzdelávania, vrátane zdravotných problémov.

  Žiaci sú povinní každý deň kontrolovať a sledovať aktualizácie na EduPage, resp. webovej stránke školy.

  Dištančné vyučovanie je povinné. Ak sa žiaci nebudú zapájať do dištančného vyučovania (odovzdávať úlohy v stanovenom termíne, pripájať k online hodinám), budú tieto hodiny evidované ako absencia (neprítomnosť) na hodinách.

  Prosíme Vás, aby ste deťom vytvorili podmienky na vyučovanie a pripomínali im, že dištančné vzdelávanie je hodnotené rovnako ako vzdelávanie v škole.

  V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dištančného vyučovania nás kontaktujte e-mailom na obycezs@gmail.com.

  Ak ste Vy alebo Vaše dieťa stratili prihlasovacie údaje na EduPage alebo bezkriedy.sk, prosíme Vás, aby ste si heslá čo najskôr vyžiadali e-mailom na obycezs@gmail.com.

 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR si Vás dovoľujeme informovať, že od 11. januára 2021 sa prerušuje školské vyučovanie v školách a školských zariadeniach.

  Vyučovanie vo všetkých ročníkoch bude prebiehať dištančnou formou.

  Podrobnejšie Vás budeme informovať po zverejnení usmernenia MŠVVaŠ SR.

  Prosíme Vás, aby ste sledovali webovú stránku školy. Ďakujeme.

 • Vianočné prianie
 • Olympiáda z anglického jazyka

  Koncom novembra sa aj napriek neľahkej situácii uskutočnila on-line olympiáda z anglického jazyka. V kategórii 1A sa olympiády zúčastnili žiaci 5. ročníka - Zara Drexlerová, Patrik Kliský, Andrea Solárová, Karin Hlavatá a Ruth Drinková. Zo 6. ročníka danej kategórie si svoje vedomosti zmerali Karolína Pavlovičová a Liliana Gašparíková. V 7. ročníku si vyskúšali svoje sily Patrik Suchý, Alica Juríková, Timotej Baťo a Alex Petrovič. V kategórii 1B zabojovali Viktória Šlosiarová a Ema Anna Skubeňová z 8. ročníka. V 9. ročníku sa pousilovali Nina Juríková, Nina Kocianová a Mária Anna Kurková. Všetkým spomínaným ďakujeme za účasť a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu tohto úžasného jazyka. ENGLISH IS FUN!

 • Vianočné prázdniny

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. 

 • Dejepisná olympiáda - školské kolo

  Každoročne sa v decembri koná školské kolo Dejepisnej olympiády, ktorého sa môžu zúčastniť žiaci 6. - 9.ročníka. Prihlásení žiaci píšu 100-bodový test, ktorý pozostáva z 3 častí: učivo príslušného ročníka, monotematická časť(každý rok iná) a regionálne dejiny. Tento školský rok zvolila komisia DO ako monotematickú časť obdobie stredoveku. O školské kolo DO prejavili záujem iba žiaci 6. ročníka - L. Ciroková, K. Ďurišová, Z. Garajová, L. Gašparíková a K. Pavlovičová, ktorí písali test online. Do okresného kola DO, ktoré by sa malo uskutočniť 11. 2. 2021 v Zlatých Moravciach, postúpili Liliana Gašparíková a Karolína Pavlovičová. 

  Postupujúcim dievčatám blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.

 • Geografická olympiáda - školské kolo

  Začiatkom decemra sa uskutočnilo online formou školské  kolo geografickej olympiády kat. F. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov - Kristína Ďurišová, Liliana Gašparíková. Liliana Ciroková, Laura Kováčová, Adela Minárová, Zuzana Garajová a Karolína Pavlovičová.  Žiaci museli zvládnuť úlohy v teoretickej časti a praktickej časti - práca s mapou. 1. miesto a úspešnou riešiteľkou školského kola sa stala Liliana Gašparíková, ktorá postupuje do okresného kola geografickej olympiády. Gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole!

 • Vianočná pohľadnica

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  pred necelým mesiacom poprosil deti, aby pomohli s návrhom vianočnej pohľadnice. Do tejto výzvy sa zapojili aj žiaci našej školy a navrhli pekné vianočné pohľadnice, z ktorých sme dva návrhy poslali ministrovi školstva. 

 • Škatuľka plná lásky

  Milí žiaci, milí rodičia!

  V tomto predvianočnom období sa naša škola zapája do celoslovenského projektu s názvom "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". Ide o dobrovoľnú zbierku, v ktorej môžeme podarovať rôzne maličkosti pre seniorov v domovoch dôchodcov.

  Môžete sa zapojiť tak, že dieťa donesie malú drobnosť: hrnček, ponožky, knihu, kávu, čaj, krížovky, drogériu, oriešky, sladkosť, darčekový predmet, ... a z prinesených vecí vytvoríme v škole škatuľky plné lásky. Môžete prispieť aj svojou "rodinnou" škatuľkou lásky. Je potrebné zabaliť zvlášť spodok a vrch škatule, aby sa dala otvoriť. 

  Mnohé praktické informácie nájdete na www.kolkolasky.sk.

  Ak Vás táto milá aktivita oslovila, deti môžu drobnosti alebo škatuľky pre babičky a deduškov nosiť do školy do štvrtka 3. 12. 2020. 

  Ďakujeme za pomoc rodičom, ktorí nám pomôžu prispieť k naplneniu tejto krásnej myšlienky. Vyčarme spolu úsmev a zahrejme pri srdci nezištným činom.

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 18. 11. 2020

  Vážení rodičia,

  prosíme Vás, nezabudnite, že pri návrate do školy 18. 11. 2020 žiak predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si môžete vytlačiť alebo vyplniť cez EduPage (návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1132). Ďakujeme.

  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_18_novembra_2020.docx

  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_od_18_novembra_2020.pdf​​​​​​​

strana: