Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia
 • Slávik Slovenska

  Školské kolo v speve ľudových piesní pod názvom Slávik Slovenska sa uskutočnilo 16. apríla 2019. Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov z I. a II. stupňa,  od 1. – 7. ročník. Žiaci súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci 1. - 3. ročníka, v druhej žiaci 4. - 6. ročníka a v tretej žiaci 7. ročníka. Svojou interpretáciou - spevom ľudových piesní prezentovali nielen sami seba, svoju obec, školu, ale aj lásku a hrdosť  k svojej vlasti, domovine. Hodnotiaca porota mala naozaj zložitú úlohu, aby spomedzi tak krásne znejúcich a zvonivých hláskov vybrala práve tie, ktoré našu školu pôjdu reprezentovať aj do okresného kola.

  V školskom kole porota udelila v jednotlivých kategóriách nasledovné miesta: 

  I. kat.: Adrián Minár          (2. roč.) - 2. miesto

           Hana Rubaninská   (1. roč.) - 3. miesto

   

  II. kat.: Karolína Pavlovičová (4. roč.) - 1. miesto

             Viktória Šlosiarová      (6. roč.) - 2. miesto

             Sofia Šabová             (6. roč.) - 3. miesto

   

  III. kat.: Katarína Petrovičová (7. roč.) - 1. miesto

  Do OK postupujú súťažiace, ktoré sa umiestnili na 1. mieste. (Karolína Pavlovičová a  Katarína Petrovičová).

   

   

 • Beseda s pánom starostom

  10. apríla 2019 sa šiestaci zúčastnili besedy s pánom starostom Ing. Milanom Garajom, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Obecného úradu Obyce. Žiaci sa na besedu veľmi tešili, pripravili si pre pána starostu aj zaujímavé otázky.

  Hneď v úvode nás pán starosta privítal a usadil vo svojej pracovni. Priblížil nám niektoré informácie o samospráve obci a jej fungovaní. Poukázal na jednu zaujímavú skutočnosť, že človek je spoločenská bytosť a potrebuje sa stretávať s inými ľuďmi, napríklad aj na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach. Tam sa môže zdieľať s druhými o živote, diskutovať o rôznych otázkach, aj svojich záujmoch. V neposlednom rade môže každý občan ovplyvniť spoločný život v obci.

  V závere nám pán starosta ukázal ďalšie priestory Obecného úradu, aj jeho okolie. Na rozlúčku sme sa s ním odfotili a dostali sme aj malý darček, pero a lízanku. Deti si z besedy odnášali nové poznatky a zážitky. Ďakujeme! Pánovi starostovi prajeme veľa zdravia, úspechov v práci a veľa radosti so svojou rodinou.

 • Plavecký výcvik

  V dňoch 9. apríla - 12. apríla 2019  žiaci 3. ročníka  absolvovali  v krytej plavárni v Nitre základný plavecký výcvik.Prostredníctvom  hier sa oboznamovali s vodným prostredím a základnými plaveckými štýlmi ako sú kraul, prsia, znak a skoky do vody. Učili sa orientovať vo vode, v bazéne a  postupne odstaňovať  strach z vody. Zo všetkých žiakov sa stali plavci vďaka ich  veľkej snahe, čím prekonali nielen sami seba, ba poniektorí aj svoje očakávania.

 • Matematická olympiáda

  Dňa 30. januára 2019 sa v ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9. Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského kola. V kategórii Z5  Patrik Suchý a Timotej Baťo žiaci 5. ročníka, v kategórii Z9 Kristian Hlavatý a Ján Kurka žiaci 9. ročníka.

  Z kategórie Z6, Z7 a Z8 do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 9. apríla 2019 v ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach nikto nepostúpil.

 • Darujte nám 2% z daní

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás na web stránke školy stručný návod, ako na to. (menu s názvom 2% dane, adresa: https://zsobyce.edupage.org/percenta2/)

 • Riaditeľské voľno pre 5. - 8. ročník

  Riaditeľ Základnej školy, Školská 289, Obyce oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. ročníka na deň 3. apríl 2019 (streda) z organizačných dôvodov - konanie Testovania 9.

  Žiaci 5.- 8.ročníka sú v tento deň odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

  Žiaci 1. stupňa sa budú učiť podľa rozvrhu, v prevádzke je aj ŠJ a ŠKD.

 • Zápis do 1. ročníka
 • Vedecká exkurzia

  28. marec sa pre našu školu zapísal ako Deň priateľstva prostredníctvom vedy. 52 ľudí z troch základných škôl uskutočnilo spoločnú exkurziu do Gymnázia Matky Alexie v Bratislave a do Vodárenského múzea. Z našej škole sa exkurzie zúčastnili žiaci 7. a 8. ročníka.  V GMA sme sa cítili ako doma. Priateľsky nás privítali, pohostili a potom sme sa spoločne venovali vede. Ďakujeme vedeniu školy, pedagógom a v neposlednom rade aj študentom, ktorí nám predstavili množstvo zaujímavých pokusov a vynálezov. Ďalšou príjemnou a obohacujúcou bola prednáška pani Tomovčíkovej vo Vodárenskom múzeu. V tuneli pod Karloveským ramenom mal nejeden z nás zatajený dych. Ďakujeme za pekný priateľský vedecký deň. Fotografie s exkurzii nájdete vo fotoalbume. 

 • Hviezdoslavov Kubín

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V školskom kole svoje prozaické i poetické texty prednieslo 11 recitátorov. Z nich postúpili z 1. miest do okresného kola: Kristína Ďurišová (4. roč.), Karolína Pavlovičová (4. roč.) a Katarína Petrovičová (7. roč.). Dňa 22. 3. 2019 reprezentovali školu i seba v ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach. Ďalšími ocenenými v školskom kole boli: na 2. mieste Matúš Solčiansky (2. roč.) a Adela Kocianová (6. roč.), na 3. mieste Timea Ondrová (2. roč.) a Simona Mikušová (6. roč.).

 • Biblická olympiáda, Biblia očami detí a mládeže

  Žiaci navštevujúci náboženskú výchovu aj tento rok riešili úlohy týkajúce sa súťažných biblických textov v rámci triednych kôl. Po prečítaní Knihy Rút vypracovávali test, skladali obrázkovú dejovú osnovu, orientovali sa v texte pomocou súradníc (GPS), určovali odosielateľov a prijímateľov niektorých výpovedí postáv (SMS). Do školského kola postúpili 4 žiačky. Tie ďalej riešili zadania súvisiace s Evanjeliom podľa Matúša a Prvou knihou kráľov. Po ich vyhodnotení sa dievčatá v školskom kole umiestnili takto: Nina Kocianová (7. roč.)  – 1. miesto, Ema Ivaničková (6. roč.) – 2. miesto, Nina Juríková (7. roč.) – 3. miesto, Dominika Marečeková (6. roč.) – náhradníčka. Žiačky potom súťažili dňa 21. 3. 2019 v dekanátnom/okresnom kole v GJK v Zlatých Moravciach.

  Zároveň sme sa zapojili do výtvarnej časti biblickej súťaže, v rámci ktorej žiaci jednotlivých tried ilustrovali niektorú udalosť z Knihy Rút. Zo školského kola sme odoslali práce týchto žiakov na DKÚ v Nitre do dekanátneho/okresného kola: zo 4. kategórie – Sofia Šabová (6. roč.) – 1. miesto, Anetta Šabová (5. roč.) – 2. miesto; z 5. kategórie – Nina Juríková (7. roč.) – 1. miesto, Olívia Rubaninská (8. roč.) – 2. miesto. Výsledky budú zverejnené v apríli.

 • Testovanie 9-2019

  Testovanie žiakov 9. ročníka  sa uskutoční  3. apríla 2019 (streda)  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu zúčastniť riadneho termínu testovania, majú náhradný termín 16. apríla 2018 (utorok) v krajských mestách. Povolené pomôcky – kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše na modro. Nepovolené pomôcky – mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod. Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9 .

 • Jarné prázdniny
 • Vybíjaná

  Dňa 21. februára 2019 sa v telocvični ZŠ J. Vojtecha Šimka v Žitavanoch konali školské MO vo vybíjanej žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovali Alica Juríková, Kaila Sukeníková, Adela Kocianová, Sofia Šabová, Viktória Šlosiarová, Katarína Petrovičová, Nina Kocianová, Liliana Gašparíková, Ema Ivaničková, Simona Mikušová a Sara Mikušová. V základnej skupine odohrali dievčatá zápas so ZŠ Žitavany a ZŠ sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach. Naše družstvo dievčat sa umiestnilo na 2. mieste.

 • Biologická olympiáda kat. C

  Dňa 12. februára 2019 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády v kat. C pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci prezentovali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti z biológie. Našu školu reprezentoval Marco Gunda z 8. ročníka, ktorý sa stal úspešným riešiteľom.  

 • EXPERT geniality show

  Do celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl EXPERT geniality show, ktorá sa konala 29. 11. 2018, sa z našej školy prihlásilo 14 žiakov 5. - 9. ročníka.  Porovnali si svoje vedomosti s 12 454 žiakmi z 560 škôl z celého Slovenska. V tomto roku mohli v tejto súťaži riešiť testy aj piataci. Žiaci 5. a 6. ročníka riešili testy: Ako funguje svet, Päť jazykov kultúry. Starší žiaci si mohli vybrať dve zo šiestich súťažných tém:

  Dejiny, udalosti, umenie; Mozgolamy; Svetobežník; Tajomstvá prírody; Góly, body, sekundy; Do you speak English?

  Albert Jurík žiak 9. ročníka v téme Tajomstvá prírody, ktorú riešilo 371 súťažiacich, obsadil 29. miesto. Za svoje vedomosti získal diplom Expert na Tajomstvá prírody a vecnú cenu ceruzku.

  Peter Suchý žiak 9. ročníka v téme Svetobežník zo 416 súťažiacich žiakov sa umiestnil na  96. mieste, v téme Tajomstvá prírody 57. mieste. Úlohy z tejto témy riešilo 371žiakov. Získal diplomy Expert na Svetobežník a Expert na Tajomstvá prírody a vecnú cenu ceruzku.

  Patrik Suchý žiak 5. ročníka za vedomosti  získal diplom Expert Ako funguje svet a ceruzku. Umiestnil sa na 90. mieste z 1596 súťažiacich.

  Ostatní žiaci boli ocenení účastníckym diplomom a ceruzkou – Súťažím s Talentídou.

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 14. 12. 2018 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, v ktorej 10 žiaci prednášali slovenské ľudové povesti v troch kategóriách. Víťazmi sa stali: Karolína Pavlovičová zo 4. ročníka v druhej kategórii, Katarína Petrovičová zo 7. ročníka v tretej kategórii. Dievčatá postúpili do okresného kola, v ktorom nás i seba reprezentovali 18. 1. 2019 v ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach.

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny začínajú 22. 12. 2018 a končia 07. 01. 2019. Nástup do školy je v utorok 08. 01. 2019.

 • Vianočná akadémia
 • Všetkovedko

  Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko je určená žiakom 2. - 5. ročníka. Aj naši žiaci dostali príležitosť zabojovať  o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. 

  29. novembra 2018 ukázalo 10 žiakov, čo už vedia o svete, ako dobre sa naučili čítať a ako si vedia poradiť s netradičnými otázkami.

  Viktória Benčeková, Maximilián Ivanič, Erik Ivanička, Nina Líšková z 2. ročníka, Tomáš Ondrejmiška z 3. ročníka, Laura Kováčová, Karolína Pavlovičová, Simona Šípošová zo 4. ročníka dostali diplom s titulom Všetkovedkov učeň a ceruzku.

  Timotej Pavelka, Timea Ondrová z 2. ročníka sa zaradili medzi 30 % najúspešnejších, získali titul Všetkovedko, diplom, ceruzku a darček.

  Timotej Pavelka zahviezdil aj medzi najbystrejšími v našej škole a za preukázanú múdrosť získal titul Všetkovedko školy.

  Srdečne blahoželáme!

 • Technická olympiáda - okresné kolo

  29. novembra 2018 víťazi školského kola Technickej olympiády riešili teoretické a praktické úlohy okresného kola v SOŠ technickej v Zlatých Moravciach. Adriana Líšková a Marek Sekretár, žiaci 8. ročníka, ktorí súťažili ako dvojica, sa v kategórii A umiestnili na 4. mieste. Nina Juríková, žiačka 7. ročníka, riešila test a praktickú úlohu v kategórii B. Za preukázané vedomosti a zručnosť bola ocenená. Obsadila 2. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme! 

strana: