Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Elektronická prihláška Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia
História školy Školský zákon

Dokumenty školy

Školský zákon

  Prvý september tohto roka sa stal významným medzníkom v našom školstve. Účinnosť nadobudol nový zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý umožnil začať s obsahovou reformou regionálneho školstva. V základných školách sa od 1. septembra 2008 v 1. a 5. ročníku uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného na základe zákonom stanovených princípov a cieľov vzdelávania v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom, ktorý odbúrava preťaženosť žiakov učivom, ktoré nepotrebujú v ďalšom štúdiu, ani pri uplatnení v praxi. Žiaci, ktorí v školskom roku 2008/2009 navštevujú 2. - 4. ročník ZŠ sa do skončenia 4. ročníka a žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ sa do skončenia 9. ročníka vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov podľa doterajších predpisov. Podľa vzdelávacích programov sa budú vzdelávať od 1. septembra 2009 deti v materských školách. Zákon im však umožňuje takto zabezpečovať vzdelávanie už tento školský rok. Novinkou je bezplatné zaškolenie detí MŠ rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky.
    Zákon ďalej definuje stupne vzdelania:
- predprimárne vzdelanie - získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu MŠ
- primárne vzdelanie - získa žiak úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu pre I. stupeň ZŠ
- nižšie stredné vzdelanie - získa žiak úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu pre II. stupeň ZŠ
    Následne zákon definuje stupne stredného vzdelania a vyššieho odborného vzdelania.
    Z ustanovení o povinnej školskej dochádzke
    Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roku, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v určenom čase zápisu (od 15. 1. do 15. 2.).
    Zákon umožňuje vydať riaditeľovi školy rozhodnutie o povolení odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
    Povinná školská dochádzka končí, ak žiak absolvoval desať rokov vzdelávania, alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.
    Novinkou je individuálne (domáce) vzdelávanie žiaka I. stupňa ZŠ. Riaditeľ školy ho môže povoliť po splnení zákonom stanovených podmienok, za predpokladu, že osoba, ktorá bude individuálne vyučovanie zabezpečovať má požadovanú pedagogickú a odbornú kvalifikáciu.
    Ďalšou novinkou je povolenie opravnej skúšky aj žiakovi I. stupňa, ak neprospel najviac z dvoch predmetov.
    Mení sa i hodnotenie celkového prospechu žiakov. Sú stanovené štyri stupne: prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel, neprospel.
    Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, alebo žiak neospravedlnene vymešká viac ako 60 hodín ročne, považuje sa to za priestupok a obec môže zákonnému zástupcovi uložiť pokutu do výšky 10 000,- Sk.
    Z nižších právnych noriem sa do zákona v oveľa širšom rozsahu dostávajú ustanovenia o právach a povinnostiach detí, žiakov a ich zákonných zástupcov.
    Aspoň niekoľko z nich:
    Dieťa alebo žiak je povinný: neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, chrániť pred poškodením majetok školy, učebnice, učebné pomôcky, ktoré mu boli zapožičané, konať tak, aby neohrozoval zdravie a bezpečnosť seba a ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania.
    Zákonný zástupca má právo: oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy, byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, byť prítomný na komisionálnom preskúšaní žiaka po súhlase riaditeľa školy, má právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
    Z povinností zákonného zástupcu: dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom, informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti žiaka (dieťaťa), ktorá môže mať vplyv na jeho výchovu a vzdelávanie, nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne spôsobil, oznamovať škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti žiaka v škole.
    Nový zákon o výchove a vzdelávaní ďalej mení a dopĺňa ustanovenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákona o priestupkoch a zákona o správe majetku štátu. Znenie zákona je verejne prístupné na internetovej stránke Ministerstva školstva SR.